Mandarin(P): jìng, liàng
Mandarin(Z): ㄐㄧㄥˋ, ㄌㄧㄤˋ
Korean(Eum): 경 [gyeong]
Korean(H/E): 굳셀 경
Japanese(On): けい, きょう, りょう, おう [kei, kyou, ryou, ou]
Japanese(Kun): つよい, あきらか, とおい, もとめる, きそふ [tsuyoi, akiraka, tooi, motomeru, kisofu]
Cantonese: ging6, loeng6
------------------------------------------------------------
Definition: far
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.8]
Total strokes: 10
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+501E
Big Five: D0C8
JIS X 0212-1990: 1755
KSC 5601-1989: 4442
Cangjie: OYRF
Four-corner Code: 2029.6
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10182.070
Kang Xi: 0108.090
CiHai: 113.602
Morohashi: 00780
Dae Jaweon: 0230.050

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: liang4 解释: 1. 遥远。 集韵·去声·漾韵: “倞, 远也。 ” 2. 明亮。 清·朱骏声·说文通训定声·壮部: “倞, 明也。 字亦作亮。 ”索求。 礼记·郊特牲: “祊之为言倞也。 ”郑玄·注: “倞, 犹索也。 ”ㄐ|ㄥˋjng  倞 拼音: jing4 解释: 强劲。 广雅疏证·卷一下·释诂: “倞, 强也。 ”ㄌ|ㄤˋling …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:liang4 1. 遙遠。 集韻·去聲·漾韻: “倞, 遠也。” 2. 明亮。 清·朱駿聲·說文通訓定聲·壯部: “倞, 明也。 字亦作亮。” 索求。 禮記·郊特牲: “祊之為言倞也。” 鄭玄·注: “倞, 猶索也。” ㄐ|ㄥˋjng  拼音:jing4 強勁。 廣雅疏證·卷一下·釋詁: “倞, 強也。” ㄌ|ㄤˋling …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I jìng ㄐ〡ㄥˋ 〔《廣韻》渠敬切, 去映, 群。 〕 強。 《說文‧人部》: “倞, 彊也。” 《詩‧大雅‧桑柔》“秉心無競”, 《抑》“無競維人”, “二競”字 唐 《開成石經》皆作“倞”。 II liàng ㄌ〡ㄤˋ 〔《洪武正韻》力仗切, 去漾〕 求索。 《禮記‧郊特牲》: “祊之為言倞也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I jìng (1) 强 [strong] 秉心无竞。 ... 竞 字唐《开成石经》皆作 倞 。 《诗·大雅》 (2) 另见liàng II liàng 〈动〉 (1) 索取; 求 [ask for] 祊之为言倞也。 《礼记》。 注: 倞犹索也, 倞或为谅。 (2) 另见jìng …   Advanced Chinese dictionary

 • — 【경】 굳세다 人부 8획 (총10획) [1] far [2] [v] request …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I liàng (1) ㄌㄧㄤˋ (2) 索求。 (3) 古同 亮 , 明。 (4) 郑码: NSJK, U: 501E, GBK: 828A (5) 笔画数: 10, 部首: 亻, 笔顺编号: 3241251234 II jìng (1) ㄐㄧㄥˋ (2) 古同 劲 , 强有力。 (3) 郑码: NSJK, U: 501E, GBK: 828A (4) 笔画数: 10, 部首: 亻, 笔顺编号: 3241251234 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 경 굳셀 10 strokes 인변+돼지해머리+입구+작을소 …   Korean dictionary

 • — (齊, 齐) I qí ㄑ〡ˊ 〔《廣韻》徂奚切, 平齊, 從。 〕 “ ”的被通假字。 1.整齊;平齊。 《易‧說卦》: “齊也者, 言萬物之絜齊也。” 高亨 注: “齊者, 整齊也。” 漢 班固 《白虎通‧禮樂》: “行列得正焉, 進退得齊焉。” 前蜀 韋莊 《臺城》詩: “江雨霏霏江草齊, 六朝 如夢鳥空啼。” 2.引申指物體平直或兩者表面相平。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (齊, 齐) I qí ㄑ〡ˊ 〔《廣韻》徂奚切, 平齊, 從。 〕 “ ”的被通假字。 1.整齊;平齊。 《易‧說卦》: “齊也者, 言萬物之絜齊也。” 高亨 注: “齊者, 整齊也。” 漢 班固 《白虎通‧禮樂》: “行列得正焉, 進退得齊焉。” 前蜀 韋莊 《臺城》詩: “江雨霏霏江草齊, 六朝 如夢鳥空啼。” 2.引申指物體平直或兩者表面相平。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冥冥 — 1.昏暗貌。 《詩‧小雅‧無將大車》: “無將大車, 維塵冥冥。” 朱熹 集傳: “冥冥, 昏晦也。” 漢 蔡琰 《悲憤詩》之二: “沙漠壅兮塵冥冥, 有草木兮春不榮。” 唐 歐陽詹 《暗室箴》: “孜孜碩人, 冥冥暗室。 罔縱爾神, 罔輕爾質。” 元 喬吉 《兩姻緣》第二摺: “門半掩, 悄悄冥冥, 斷腸人和淚夢初醒。” 戴望舒 《二月》詩: “在暮色冥冥裏, 我將聽了最後一個游女的惋嘆。” 2.黑夜;晚上。 《荀子‧解蔽》: “冥冥而行者, 見寢石以為伏虎也, 見植林以為後人也。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (順, 顺) shùn ㄕㄨㄣˋ 〔《廣韻》食閏切, 去稕, 船。 〕 1.道理。 《漢書‧文帝紀》: “孝悌, 天下之大順也。” 2.順理, 合乎事理。 《易‧蒙》: “象曰: 勿用取女, 行不順也。” 《左傳‧襄公二十五年》: “其亂順, 犯順不祥。” 《後漢書‧荀彧傳》: “誠因此時奉主上以從人望, 大順也。” 唐 杜甫 《新安吏》詩: “況乃王師順, 撫養甚分明。” 3.指順理者。 《書‧太甲上》: “予弗狎于弗順。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.